Gruemelke204
Gr. febr.2012 110 DSC02419 - DSC02473

GGD

Waarom toezicht GGD?
De rijksoverheid stelt aan kindercentra, gastouderbureaus, gastouders en peuterspeelzalen kwaliteitseisen op onder andere het gebied van: personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte, beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk, ouderinspraak, klachten, voorschoolse educatie en aan de zorgplicht en taken van het gastouderbureau. De kwaliteit van de eerste jaren van een kind heeft grote invloed op zijn latere ontwikkeling. het aanbieden van verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk.

Wie is waarvoor verantwoordelijk?
Het kindercentrum, de peuterspeelzaal of de gastouder is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede kinderopvang. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van die kwaliteit. In opdracht van de gemeente voert de GGD inspectieonderzoeken uit, waarbij zij beoordeelt of aan de gestelde eisen wordt voldaan.

Waarop is het toezicht gebaseerd?
Om de kwaliteit te kunnen beoordelen heeft de rijksoverheid onder meer regels in de ‘Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen’, het ‘Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen’, het ‘Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie’ en de ‘Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen’ geformuleerd. Om te kunnen  beoordelen of aan deze regels wordt voldaan, werken alle GGD-toezichthouders in Nederland met dezelfde instrumenten, om op een gestructureerde manier informatie te verzamelen tijdens een inspectiebezoek. Ieder kindercentrum wordt jaarlijks geinspecteerd.

Wat is het doel van het inspectierapport?
De bevindingen van een (jaarlijks) inspectieonderzoek staan in een inspectierapport. Het doel van dit rapport is:

  1. Weergeven van het oordeeel over het al dan niet voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen;
  2. Aan de gemeente rapporteren in hoeverre het kindercentrum aan de kwaliteitseisen voldoet en een advies uitbrengen over eventuele vervolgstappen;
  3. De ouders informeren over de mate waarin het kindercentrum aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang en de Wet klachtrecht clienten zorgsector voldoet.

Vierogenprincipe
Een beroepskracht op het kinderdagverblijf mag volgend jaar niet meer aan het werk zijn zonder dat een collega hem of haar kan horen en/of zien. Dit moet dus voorkomen dat een beroepskracht alleen kan zijn met 1 of meer kinderen. Deze maatregel is vertaald naar: meer ogen op de groep, meer oren op de groep en transparantie van de ruimtes.

Inspectierapporten ‘t Gruemelke
Deze inspectierapporten geven een overzicht van de getoetste eisen en geven hierbij aan wat de GGD-toezichthouder heeft geconstateerd en wat zijn beoordeling is.

Rapport 2020
Rapport 2019
Rapport 2018
Rapport 2017
Rapport 2016
Rapport 2015
Rapport 2014
Rapport 2013
Rapport 2012
Rapport 2011

Bevindingen GGD 30-08-2018:
Tijdens het onderzoek is de sfeer in de groep rustig en prettig. Bij binnenkomst zitten allen te ontbijten aan de tafel. Elke ochtend wordt dit samen gedaan. Kinderen zijn enthousiast en praten onderling (…) er wordt gelachen en complimentjes gegeven aan kinderen die trots laten zien wat zij gemaakt hebben. De beroepskrachten geven het goede voorbeeld van sociale vaardigheden. Ze zijn vriendelijk, luisteren als de kinderen iets vertellen en helpen de kinderen als iets niet lukt.

(C) 2014 Kinderdagverblijf  ‘t Gruemelke