Gruemelke204
Gr. febr.2012 066 Afbeelding 001

PEDAGOGISCH BELEID

Visie op de ontwikkeling van het kind
In onze visie wordt ervan uitgegaan dat elk kind uniek is, dat wil zeggen dat elk kind zich ontwikkeld in zijn eigen tempo en binnen zijn eigen mogelijkheden. In deze visie wordt het belangrijk gevonden uit te gaan van de behoeften en ontwikkeling van het individuele kind. Kortom het kind als persoon staat centraal.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Uitgangspunt is, dat we de kinderen begeleiden in het beleven van emoties als blijdschap, verdriet en boosheid. Al vanaf de babytijd ervaren kinderen emoties en experimenteren ze ermee. Ze doen dat op de manier die past bij hun leeftijd en ontwikkelingsfase. Door te experimenteren leert het kind nuances (her)kennen en aan te brengen. De volwassene is daarbij nodig als klankbord.

Cognitieve ontwikkeling
Kinderen leren doordat de leidsters spelenderwijs ingaan op hun nieuwsgierigheid en door het activiteitenaanbod. Vanaf het moment dat ze zich verstaanbaar kunnen maken, willen kinderen veel weten en vragen ze vaak ‘waarom?’. Door vragenstellen word je wijzer. Voor kinderen is het van belang te weten dat ze mogen vragen, dat ze mogen laten merken wat ze willen en wat ze willen weten. De leidsters geven informatie, maar weten en kunnen ook niet alles. Doordat de leidsters dit erkennen, leren de kinderen dat niet alles kan of bekend is.

Lichamelijke ontwikkeling
De grove en fijne motoriek van de kinderen wordt gestimuleerd door verschillende activiteiten. De ruimte waar de kinderen worden opgevangen is hierbij van belang en bij de inrichting moet met verschillende eisen rekening worden gehouden. Zo moet de ruimte zowel veilig zijn als uitdagend, kinderen moeten er tot rust kunnen komen en ze moeten er kunnen bewegen.

Activiteiten
Onder activiteiten wordt bijna alles verstaan wat de kinderen doen. Dus niet alleen spelen of georganiseerde activiteiten, maar ook activiteiten gericht op de dagelijkse gang van zaken, zoals aankleden, naar het toilet gaan, eten en drinken, opruimen en dergelijke. Ook wordt  steeds samen op vaste tijdstippen het eten klaargezet, gegeten en de tafel opgeruimd. Dit alles om het kind een duidelijke structuur en regelmaat te bieden en tevens zijn biologische klok en  dagritme gezond  te houden. Het dagritme wordt afgewisseld door momenten van rust en activiteit. Dit vaste ritme en duidelijke regelmaat geeft een kind houvast en vertrouwen, omdat het duidelijkheid verschaft.

 

(C) 2014 Kinderdagverblijf  ‘t Gruemelke